Selasa, 15 Mac 2011

SURUHAN KEPADA ORANG TUA UNTUK TAAT KEPADA ALLAH

     Dari Anas bin Malik r.a, ia berkata: Rasulullah 
bersabda: Maksudnya; "Sesungguhnya Allah me-
mandang wajah orang tua di waktu pagi dan petang 
dengan berkata:'Hai hambaku, telah lanjut umur-
mu dan telah nipis kulitmu, rapuh tulangmu dan 
dekat ajalmu dan hampir tiba saatnya engakau da-
tang kepadaku, maka malulah engkau kepadaku, 
sehingga Aku pun merasa malu untuk menyiksa-
mu di api Neraka lantaran ketuaanmu.'


     Diceritakan bahawa Ali r.a ketika sedang ber-
jalan dengan cepat menuju masjid untuk mengerja-
kan solat jemaah, dijalan ia bertemu dengan se-
orang tua yang berjalan didepannya dengan tenang 
dan wibawa di tepi jalan dan Ali tidak melewatinya 
kerana menghormatinya sebagai orang tua hingga 
tiba waktu naiknya matahari.


     Tatkala orang tua itu tiba dekat dengan pintu 
masjid dan tidak masuk ke masjid, tahulah Ali ba-
hawa orang tua itu seorang Nasrani.Kemudian Ali 
masuk kedalam masjid dan mendapati Rasulullah 
s.a.w sedang rukuk dan melamakan rukuknya se-
perti halnya dua rukuk. Ali bisa mendapatkan solat 
jemaah.


     Ketika selesai sembahyang Ali berkata:"Ya 
Rasulullah, mengapa engkau melamakan rukuk-
nya didalam sembahyang ini sedangkan sebelum-
nya engkau tidak pernah lakukan?" Rasulullah 
menjawab:"Ketika aku rukuk dan mengucapkan 
bacaannya lalu hendak mengangkat kepalaku da-
tanglah JIbril as dan meletakkan sayapnya diatas 
punggungku dan lama melakukannya.


     Ketika ia mengangkat sayapnya ku angkat ke-
palaku. Orang-orang bertanya:"Mengapa ia me-
lakukan hal itu?" Rasulullah menjawab: "Aku 
idak bertanya kepadanya tentang hal itu?"


     Kemudian datanglah Jibril as, dan berkata:"Hai 
Muhammad sesungguhnya Ali berjalan cepat untuk 
mendapatkan solat jemaah lalu ia berjumpa dengan 
seorang tua Nasrani di jalan dan Ali tidak menge-
tahui bahawa ia seorang Nasrani dan menghormati-
nya kerana ketuaannya dan tidak mendahuluinya 
serta menjaga haknya, Maka Allah Ta'ala menyuruh-
ku menahanmu dalam rukuk hingga mendapatkan 
solat subuh.


     Ini bukan kehairanan dan lebih menghairankan
adalah bahawa Allah Ta'ala menyuruh Mikail as. 
menahan matahari dengan sayapnya hingga mata-
hari tidak lama naiknya demi Ali dan darjat ini di-
berikan kerana menghormati orang tua yang sudah 
lanjut usianya, padahal ia seorang Nasrani.


      Diceritakan bahawa guru Abu Muslim Al-Matur-
idi rahimahullah mendekati wafatnya dan ketika itu 
berumur 80 tahun, beliau menyuruh Abu Manshur 
mencari seorang shaya yang seumur dengannya dan 
membelinya serta melepaskannya atas namanya.


      Maka Abu Manshur mencari dan tidak mendapat-
kan sahaya seperti ini. Orang-orang berkata:"Bagai-
mana engkau bisa mendapatkan seorang sahaya ber-
umur 80 tahun yang masih menjadi sahaya dan tidak 
dibebaskan?"


     Kemudian pergilah Abu Manshur rahimahullah ke-
pada gurunya lalu memberitahukan kepadanya ten-
tang kata-kata orang. Ketika gurunya mendengar per-
kataan ini, ia pun meletakkan kepalanya di atas ta-
nah dan berkata kepada Tuhannya:


"Wahai Tuhanku sesungguhnya manusia tidak men-
jadi mulia jika sahaya mencapai usia 80 tahun belum 
dibebaskan, maka manusia bebaskannya. Sekarang 
aku telah mencapai usia 80 tahun, maka bagaimana 
engkau tidak membebaskanku dari api Neraka sedang 
Engkau maha pemurah dan maha agung, maha pe-
ngampun dan maha bersyukur. Maka Allah Ta'ala 
membebaskannya berkat doanya yang baik.Tiada ulasan:

Catat Ulasan